Familie- og erhvervsadvokat

Få juridisk hjælp og bistand til familie- og jobspørgsmål
Juridisk hjælp til dit job
 Gennemgang af ansættelseskontrakt

 Juridisk vurdering af jobklau­su­l

 Opsi­gelse eller afskedigelse

 Rettigheder under syg­dom

 Gravi­di­tet og barsel

 Kon­kur­rence– og kundeklausuler
Juridisk bistand til din virksomhed
Stiftelse af virksomhed og selskab

Samarbejdsaftaler og andre kontrakter

Generationsskifte

Virksomhedsoverdragelse

Salgs- og leveringsbetingelser

Ansættelseskontrakter

Få papir på de store forandringer

Giftemål og særeje

Familielån og -aftaler
Arvespørgsmål

Testamente

Hvis ægteskabet en dag slutter

Separation og skilsmisse

Det er en hård og udfordrende situation at skulle skilles. Men du står ikke alene. Advokat Ulrik Iversen hjælper med de mange komplicerede spørgsmål og beslutninger.

Bodeling

Bodeling giver ofte anledning til tvist. Advokat Ulrik Iversen hjælper dig, så du får det fornødne overblik og ikke bliver snydt.

Forældremyndighed

Der er ingen garanti for, at begge forældre får lige meget samvær med børnene. Rådfør dig med advokat Ulrik Iversen inden der bliver indgået aftaler om det fremtidige samvær!

Hjælp til en sikker bolighandel

Salg af bolig

Kontakt advokat Ulrik Iversen for en salgsvurdering samt udfærdigelse af salgsdokumenter, annoncering mv.

Køb af bolig

Lad advokat Ulrik Iversen overse bolighandlen og gennemgå købsdokumenterne så du får en sikker bolighandel.

Boliger til salg netop nu hos advokat Ulrik Iversen

Kontakt advokat Ulrik Iversen

Advokat Ulrik Iversen

Skodsborgvej 240
2850 Nærum

Telefon 20 91 08 44

Email advui@mail.dk

Bliv kontaktet af advokaten

Lovpligtige oplysninger vedr. advokat Ulrik Iversen

Advokat Ulrik Iversen er etableret på følgende adresse:
Skodsborgvej 240, 2850 Nærum

Jeg kan kontaktes på telefonnummer: 20 91 08 44
E-mailadressen: advui@mail.dk.

Mit CVR-nummer er: 10 95 97 48.

Advokat Ulrik Iversen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Ulrik Iversen har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

Advokat Ulrik Iversen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Ulrik Iversen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed som udføres af Advokat Ulrik Iversen uanset hvor advokatvirksomheden udøves herunder også ansvarsforsikring i forbindelse med ejendomsformidling.

Advokat Ulrik Iversen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Ulrik Iversen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside

I tilfælde af en uenighed om salær opkrævet af advokat Ulrik Iversen og/eller utilfredshed med advokat Ulrik Iversens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Se evt. Advokatnævnets hjemmeside.